A projektről

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00015

Projekt címe: Szociális segítő tevékenység fejlesztése a Derecskei Járásban

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete:  2017.09.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:  2019.02.28.

Projekt összefoglaló: 

A projekt célja az óvodás és iskoláskorú gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása az elsődleges prevenció megerősítésével, melyet az iskolai és óvodai szociális segítés bevezetésével kívánunk elérni, a pályázatba bevont köznevelési intézményekbe. Kiemelt célunk továbbá az intézmények és a gyermekjóléti szolgáltatások közötti kapcsolat megerősítése, közös eljárásrend kialakítása.

A projekt céljának eléréséhez az alábbi részcélok megvalósítása szükséges:

  • szociális segítés bevezetése az intézménybe, annak eszköztárának kialakítása, mely az egyéni, csoportos, közösségi tevékenységeken keresztül érhető el
  • szakemberek kompetenciájának fejlesztése, esetmegbeszélések keretében
  • szakmai együttműködés alapjainak a meghatározása a gyermekjóléti központok és intézmények között, melyet az egységes eljárásrend, egységes dokumentáció fog segíteni

A projekt keretén belül a pedagógusok részt vehetnek esetmegbeszéléseken, csapatépítésen, melyen pszichológus és egyéb meghívott szakember is jelen lesz. A szakemberek a pedagógusok számára új tanítási irányt, módszereket ismertetnek.  Az intézmények számára biztosított új fejlesztő eszközök, játékok, oktató programok nagymértékben hozzájárulnak a oktató,nevelő munka minőségének javulásához.

A megvalósítás során a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésére, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. Minden tanköteles gyermek törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön. Az oktatás szempontjából elsősorban azon egyenlőtlenségek és különbségek számbavétele a fontos, amelyek valamilyen módon hatással lehetnek a gyermekek iskolai pályafutására. Szükséges a megerősítő intézkedések megtétele. Cél, hogy az egyenlő bánásmód elve teljes mértékben érvényesüljön; az intézmény szolgálatatásaihoz, a minőségi oktatáshoz mindenki egyenlő módon férjen hozzá; a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációja; az intézményen belüli szegregációmentesség, illetve a diszkriminációmentesség. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését szolgáló intézkedések végrehajtásával érhető el. Az esélyegyenlőség előmozdításában tevékenyen részt vesz a segítő az alábbi tevékenységek mentén: gyerekekkel való egyéni foglalkozás, partnerség kiépítése és kapcsolattartás a szülőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel, iskolai továbbtanulás, pályaválasztásban való segítségnyújtás, iskolai programok kiválasztása, szervezése, kompetenciák fejlesztése.

A projekt nagymértékben hozzájárul elsődlegesen a valamilyen hátránnyal küzdő gyermekek felzárkóztatásához. A pályázat keretén belül olyan programok, rendezvények kerülnek megvalósításra, melyek a lemaradó, hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekeket sikerélményhez juttatja, közelebb kerülnek azon társaikhoz, akik nem rendelkeznek hátránnyal, így a jó kapcsolat kialakulásával egymás segítésére is sor kerül. A szociális szakember a felzárkóztatásra az egyéni munkája során nagy hangsúlyt fektet. A gyereket és családját támogatja a jobb életminőség, kielégítőbb szociális helyzet elérésében.

Az iskolai tehetséggondozásban szerepet vállal a segítő szakember, a pedagógusokkal karöltve figyelemmel kíséri a tehetséges gyerekeket, segít a gyermek igényeinek, tudásának és életkorának megfelelő foglalkozáshoz való hozzájutásban. A tehetséges gyermekeket szükség esetén a pedagógus támogatásával felkészíti versenyekre, rendezvényekre.